• انواع فایل های مجاز : pdf.
    فرمت مجاز: PDF حداکثر حجم فایل 5MB می باشد.
  • Date Format: YYYY slash MM slash DD