39917521413026

39917521413026

09304889505 09304889*** نمایش
zh88730@gmail.com

درباره من

تحصیلات

دانشگاهدآزاد خوراسگان ۹۹

کارشناسی تربیت بدنی

.مربیگر رزمی.مربیگری والیبال.عکاس