1130508625

1130508625

09226116148 09226116*** نمایش
maryslehii99@gmail.com

درباره من

تحصیلات

آزاد اصفهان خوراسگان 1378

روانشناسی

کار و تجربه

املاک شهرام 2020-06-23 - 2022-01-25

کار در املاک

مهارت ها

املاک
50%