دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان به عنوان دانشگاهی پیشرو، با اجرای طرح پویش زمینه های آشنایی دانشجویان با بنگاه‌های اقتصادی و نهادهای اجتماعی مهارت آموزی و تربیت دانشجویان کارآفرین و ایجاد اشتغال پایدار جهت ورود آسان تر دانشجویان متخصص و ماهر به صنایع و بنگاه های اقتصادی و اجتماعی می باشد.